امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

دسترسی به بیمارستان آبان از پایانه های مسافربری برون شهری (ترمینال های) تهران : 

bus2     
 • روش های دسترسی از ترمینال آزادی (ترمینال غرب) :
 1. روش اول : تاکسی های اینترنتی یا دربستی(تاکسی های پایانه) در مبادی ورودی خروجی ترمینال
 2. روش دوم : استفاده از تاکسی های "میدان آزادی- میدان هفت تیر" ، در خیابان کریمخان ، پیاده شدن در ‌ابتدای خیابان آبان(شهید عضدی)
 3. روش سوم : خط 4 مترو ، ایستگاه میدان آزادی(مستقر در جنوب پایانه مسافری) ، به سمت کلاهدوز ، تغییر مسیر در ایستگاه دروازه دولت و استفاده از "خط1- به سمت تجریش" ، پیاده شدن در میدان هفت تیر ، استفاده از تاکسی های "میدان هفت تیر - میدانولیعصر" یا تاکسی های گذری به سمت میدان ولیعصر ، ‌پیاده شدن در ‌ابتدای خیابان آبان(شهید عضدی)
 4. روش چهارم :استفاده از اتوبوس های خط "میدان آزادی- میدان هفت تیر" ، پیاده شدن در ایستگاه کریمخان( در ‌ابتدای خیابان آبان(شهید عضدی))
 • روش های دسترسی از ترمینال جنوب (ترمینال خزانه) :
 1. روش اول : تاکسی های اینترنتی یا دربستی(تاکسی های پایانه) در مبادی ورودی خروجی ترمینال
 2. روش دوم : استفاده از خط 1 مترو (مستقر در داخل ترمینال) ، پیاده شدن در  ایستگاه میدان هفت تیر ، استفاده از تاکسی های "میدان هفت تیر - میدان ولیعصر" یا تاکسی های گذری به سمت میدان ولیعصر ، ‌پیاده شدن در ‌ابتدای خیابان آبان(شهید عضدی)
 3. روش سوم : استفاده از تاکسی های "ترمینال جنوب- میدان ولیعصر" ، سپس استفاده از تاکسی های "میدان ولیعصر - میدان هفت تیر" یا تاکسی های گذری به شمت میدان ولیعصر ،  پیاده شدن در ‌ابتدای خیابان آبان(شهید عضدی)
 • روش های دسترسی از ترمینال شرق :
 1. روش اول : تاکسی های اینترنتی یا دربستی(تاکسی های پایانه) در مبادی ورودی خروجی ترمینال
 2. روش دوم : استفاده از خط 2 مترو (ایستگاه تهرانپارس) ، تغییر مسیر در ایستگاه امام خمینی به خط 1 مترو ( به سمت تجریش) ، پیاده شدن در  ایستگاه میدان هفت تیر ، استفاده از تاکسی های "میدان هفت تیر - میدان ولیعصر" یا تاکسی های گذری به سمت میدان ولیعصر ، ‌پیاده شدن در ‌ابتدای خیابان آبان(شهید عضدی)
 3. روش سوم : استفاده از خط بی آر تی "تهرانپارس - آزادی" ، تغییر مسیر در چهار راه ولیعصر (ورود به زیر گذر چهار راه) ، سپس
  • الف) استفاده از خط بی آر تی "راه آهن تجریش" یا "راه آهن پارک وی" (هر دو به سمت میدان ولیعصر) ، پیاده شدن در ایستگاه میدان ولیعصر ، استفاده از تاکسی های "میدان ولیعصر - میدان هفت تیر" یا تاکسی های گذری به سمت میدان هفت تیر ،  پیاده شدن در ‌ابتدای خیابان آبان(شهید عضدی) 
  • ب) استفاده از تاکسی های گذری به سمت میدان ولیعصر ، استفاده از تاکسی های "میدان ولیعصر - میدان هفت تیر" یا تاکسی های گذری به سمت میدان هفت تیر ،  پیاده شدن در ‌ابتدای خیابان آبان(شهید عضدی)