امروز سه شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
/ بیماران بین الملل / هزینه ها

هزینه های درمان بیماران خارجی

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آبان در سایه سالها تجربه و با اتکا به کادر پزشکان متخصص و فوق تخصص خود و پرسنل کارآزموده در بخش های درمان و پشتیبانی ، اصل راهبردی خود را بر مبنای ارائه بهترین خدمت به تمامی بیماران نهاده است . در خصوص بیماران خارجی ارائه چهره ای واقع بینانه و حرفه ای از مجموعه بهداشت و درمان در ایران مد نظر مدیران بیمارستان آبان است از این رو بحث مربوط به هزینه ها در اولویت های بعدی به شمار می رود و بیمارستان آبان در بین سایر مراکز درمانی تعرفه های درمانی مناسبی در این حوزه در نظر گرفته است.

 

توجه : هزینه ها به ریال درج شده است .

 

مجموع(ریال) کمک جراح مصرفی (میانگین) داروخانه مشاوره و ویزیت بیهوشی مبلغ جراح  اتاق عمل  تصویربرداری آزمایش  دوتخته با همراه   بستری نوع جراحی
 139,440,400  6,920,000  4,000,000  15,000,000  5,443,200  13,843,200  34,608,000  13,200,000  2,000,000  12,000,000  32,426,000 1شب سزارین   
 158,672,832  10,866,912  4,000,000  16,000,000  2,993,760  11,247,600  54,334,560  20,724,000  1,000,000  15,000,000  22,506,000 1شب میومکتومی   
 45,860,096  -    1,000,000  3,000,000  -    6,921,600  12,528,096  4,778,400  1,000,000  9,000,000  7,632,000 تخت روز کورتاژ تشخیصی
 69,357,616  -    240,000  4,000,000  -    6,921,600  28,837,116  10,998,900  728,000  10,000,000  7,632,000 تخت روز  هیسترسکوپی سپتوم و پلیپکتومی  
 46,460,096  -    2,600,000  3,000,000  -    6,921,600  12,528,096  4,778,400  6,000,000  3,000,000  7,632,000 تخت روز مکدونالد و معاینه زیر بیهوشی
 157,878,520  -    6,000,000  7,000,000  2,993,760  12,112,800  71,379,000  27,225,000  2,000,000  15,000,000  14,167,960 تخت روز لاپاراسکوپی , هیستروسکوپی
 240,013,360  -    3,000,000  10,000,000  2,993,760  13,843,200  131,510,400  50,160,000  1,000,000  5,000,000  22,506,000  1شب   هیپودسپادیاس 
 215,633,840  17,650,080  3,000,000  11,000,000  2,993,760  15,573,600  88,250,400  33,660,000  1,000,000  20,000,000  22,506,000 1شب هیسترکتومی
 118,386,560  -    4,000,000  9,000,000  2,993,760  12,112,800  38,934,000  15,840,000  6,000,000  7,000,000  22,506,000 1شب سنگ شکن
 450,868,560  41,465,200  6,000,000  14,000,000  2,993,760  30,000,000  216,732,600  82,665,000  2,000,000  10,000,000  45,012,000 2شب سی دی گذاری
 94,793,872  5,848,752  800,000  5,000,000  2,993,760  11,247,600  29,243,760  11,154,000  1,000,000  5,000,000  22,506,000 1شب سی تی اس
 215,416,800  19,000,000  4,000,000  9,000,000  -    16,438,800  95,172,000  36,300,000  3,000,000  10,000,000  22,506,000 1شب دیسک کمر 
 90,521,600  5,768,000  2,400,000  8,000,000  -    11,247,600  27,000,000  7,600,000  1,000,000  5,000,000  22,506,000 1شب هرنی
 381,213,760  36,600,000  5,000,000  16,000,000  2,993,760  28,000,000  183,000,000  58,608,000  1,000,000  5,000,000  45,012,000 2شب دیسک گردن
 281,189,760  -    9,000,000  19,000,000  2,993,760  28,000,000  127,184,000  45,000,000  1,000,000  4,000,000  45,012,000 2شب عمل لگن(بدون پروتز)
 126,188,000  -    1,600,000  10,000,000  -    13,824,000  47,586,000  12,672,000  4,000,000  14,000,000  22,506,000 1شب تی یو آر پی
 189,615,360  18,000,000  7,000,000  14,000,000  2,993,760  12,978,000  76,137,600  29,000,000  1,000,000  6,000,000  22,506,000 1شب لاپارسکوپی کیسه صفرا
 71,038,000  -    1,000,000  6,000,000  -    8,652,000  21,630,000  8,250,000  1,000,000  2,000,000  22,506,000 1شب همورئید و فیشر
 120,396,560  -    3,000,000  11,000,000  2,993,760  12,112,800  38,934,000  14,850,000  1,000,000  14,000,000  22,506,000 1شب فروزن پستان
 286,617,360  24,400,000  7,000,000  17,000,000  2,993,760  12,112,800  124,588,800  48,510,000  1,000,000  4,000,000  45,012,000 2شب تعویض مفصل زانو(بدون پروتز)
 88,294,560  7,120,000  2,000,000  9,000,000  -    11,246,800  24,917,760  9,504,000  1,000,000  1,000,000  22,506,000 1شب واریکوسل 
 55,104,400  -    1,000,000  5,000,000  -    616,400  25,956,000  9,900,000  1,000,000  4,000,000  7,632,000 تخت روز سیستوسکوپی
 372,413,760  29,664,000  8,000,000  20,000,000  2,993,760  34,608,000  155,736,000  59,400,000  1,000,000  16,000,000  45,012,000 2شب رادیکال پروستات