امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

دسترسی به بیمارستان آبان از فرودگاه های تهران : 

airport
  • از فرودگاه مهر آباد :
  • روش اول : استفاده از تاکسی های اینترنتی یا دربستی(تاکسی های فرودگاه) مستقر در ورودی خروجی ترمینال های شماره 1 و 2 ، 4 و 6
  • روش دوم : استفاده از مترو (خط 4 - پایانه 1و2 فرودگاه) مستقر در ورودی خروجی ترمینال های شماره 1 و 2 ، و یااستفاده از مترو (خط 4 - پایانه 4و6 فرودگاه) مستقر در ورودی خروجی ترمینال های شماره 4 و 6 ، تعویض خط در ایستگاه چهار راه ولیعصر ( خط 3- به سمت قائم) ، پیاده شدن در ایستگاه میدان ولیعصر ، استفاده از تاکسی های "میدان ولیعصر - هفت تیر" یا تاکسی های گذری به سمت میدان هفت تیر ، پیاده شدن در ابتدای خیابان آبان
  • روش سوم : استفاده تاکسی خط "فرودگاه مهر آباد - میدان آزادی"(یا تاکسی های گذری به سمت میدان آزادی) ، سپس استفاده از تاکسی خط "میدان آزادی - میدان هفت تیر"  یا اتوبوس "میدان آزادی- میدان هفت تیر" ، در خیابان کریمخان ، در ابتدای خیابان آبان پیاده شوید
  • روش چهارم : استفاده اتوبوس خط "فرودگاه مهر آباد - میدان آزادی" ، سپس استفاده از تاکسی خط "میدان آزادی - میدان هفت تیر"  یا اتوبوس "میدان آزادی- میدان هفت تیر" ، در خیابان کریمخان زند ، در ابتدای خیابان آبان پیاده شوید
  • از فرودگاه امام خمینی :
  • روش اول : استفاده از تاکسی های اینترنتی یا دربستی ( تاکسی های فرودگاه) مستقر در ورودی خروجی ترمینال شماره 1
  • روش دوم : استفاده از مترو (خط 1 - مسیر فرعی شهر پرند - ایستگاه پایانه 1 فرودگاه امام) مستقر در ورودی خروجی ترمینال شماره 1 ، تعویض قطار در ایستگاه شاهد ( ادامه خط 1 - به سمت تجریش) ، پیاده شدن در ایستگاه میدان هفت تیر ، استفاده از تاکسی های "میدان هفت تیر - ولیعصر" یا تاکسی های گذری به سمت میدان ولیعصر ، پیاده شدن در ابتدای خیابان آبان