امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

مترون (مدیر پرستاری)

مدیریت پرستاری(مترون) :     "جناب آقای نوید طُرُقی"

 

اهم فعالیت ها و تجربیات :

مترون بیمارستان آبان از 1399

 

 

 

 

 


سوابق آموزشی (حوزه درمان) :

دوره آموزشی مدیریت امور بیمارستان ها و کلینیک ها

دوره آموزشی مدیریت اورژانس و تریاژ

دوره آموزشی مدیریت بحران

دوره آموزشی قوانین حرفه ای جامعه پزشکی

دوره آموزشی هموویژلانس

دوره آموزشی ارزیابی اولیه پرستار توسط بیمار


سوابق آموزشی(سایر حوزه ها) :

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

دوره آموزشی مدیریت زمان

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی و رفتاری موثر

دوره آموزشی نگهداری تجهیزات


اهم فعالیت های انجام شده در واحد:

- شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون بیمارستانی و جلسات درون و برون سازمانی

- پایش ،کنترل و بررسی

- گزارش پیشرفت برنامه ها و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی جهت ارتقاء و بهبود فرایندها

- گرد آوری اطلاعات از مرکز ، مددجویان و منابع انسانی

- برنامه ریزی

 • جهت تشکیل در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون
 • و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
 • در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مددجویان
 • تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان(تشویق و تنبیه) گروه پرستاری
 • بکارگیری و چینش نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد و نیاز واحدها در شیفت های مختلف کاری
 • در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان گروه پرستاری

- نظارت و مشارکت

 • در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
 • در تنظیم بودجه جهت فعالیتهای مرکز
 • بر برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (برنامه کنترل عفونتهای بیمارستانی)
 • بر اجرای فرایند آموزش پرسنل جدیدالورود مطابق خط مشی و سیاست بیمارستان
 • بر اجرای بهینه برنامه توسعه فردی کارکنان PDP
 • بر تشکیل مستمر کمیته ها و پیگیری مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده با همکاری و مشارکت مسئولین و کارکنان مرتبط
 • در تدوین شاخصهای عملکردی بیمارستان ، ارزیابی و بررسی روند شاخصها در راستای ارتقاء کیفیت خدمات
 •  در مصاحبه و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری و استخدام

- برآورد و تدوین یا تعیین

 • بودجه مورد نیاز و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری
 • سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی
 • الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب ، حسن رفتار شغلی و غیره
 • اهداف در راستای استراتژی ها و سیاستهای بیمارستان ، مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو،بیمار با مشارکت و همفکری مدیران و مسئولین واحدها
 • برنامه عملیاتی دفتر پرستاری و اتخاذ روشهای مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

خلاصه برنامه ها و فعالیت های آتی واحد:

1- تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف

2- ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر،عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی، جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز جهت دستیابی به اهداف ،مدیر پرستاری با هیئت مدیره و کادر پزشکی در پیشرفت،  بازنگری و اجرای خط مشی ها و اقدامات درمانی مربوط به بیمارستان همکاری مینماید.

3- برنامه ریزی در زمینه بهبود کیفی وبهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مددجویان ، پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت با ریاست مرکز


اهداف بلند مدت واحد:

1- برنامه ریزی جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان

2- برنامه ریزی در زمینه بهبود کیفی و بهبود مستمر

3- رهبری و هدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی ، نظارت بر اجرای مراقبتهای استاندارد

4- ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز