امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 

رییس هیات مدیره

 
 
مشخصات فردی : دکتر امیرحسین میلادی پور

سوابق علمی و تخصصی:

تخصص داخلی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 فوق تخصص نفرولوژی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فلوشیپ نفرولوژی و فشارخون از دانشگاه UIC آمریکا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 87 تاکنون

ریاست بخش نفرولوژی و دیالیز بیمارستان شهید مدرس

ریاست بخش نفرولوژی و دیالیز بیمارستان آبان 

dr.miladipour