امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

۰۲۱ ۸۳۸۳۹۰۰۰

 
بهبود کیفیت
مسئول بهبود کیفیت :
"آقای مهندس طارمی"
تماس با بهبود کیفیت :‌83839402
 

فراهم کننده اصلی مراقبت، سازمان مراقبت بهداشتی است که با هدف تامین سلامتی بیمار فعالیت می کند و با سه ویژگی :
الف) برخورداری از امکانات و تسهیلات دائمی و در دسترس
ب) ارائه خدمات مراقبتی
ج) حفظ اطلاعات مراقبتی مشخص می گردد و برآیند حاصل از این سه همان کفایت است که بهبود و ارتقا آنها در راستای عملکرد و کیفیت می باشد. 
بنابراین بهبود کیفیت فرایندی است متمرکز بر روی مشتریها، کیفیت محور، مبتنی بر حقایق و متکی بر تیمها که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان و با هدف جلب رضایت مشتریان داخلی و خارجی و منافع ذینفعان در سازمان اجرا می شود .

شرح وظایف دفتر بهبود کبفیت
 • تدوین برنامه استراتژیک با همکاری مدیران میانی
 • همکاری با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی
 • تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان
 • تدوین گزارش سالیانه از نیاز های آموزشی کارکنان
 • طراحی و پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران 
 • تدوین و اجرای خط مشی های دستیابی به حقوق گیرنده گان خدمت
 • برقراری تعامل مناسب ورعایت سلسله مراتب اداری 
 • دریافت فرمهای محصولات نامنطبق از واحد ها و بررسیآن ها
 • نوشتن عدم انطباق در دفاترمخصوص و فرم های مربوطه
 • توزیع عدم انطباق ها و پیگیری نتایج آن
 • توزیع فرم های داده های شاخص ها به بخش ها و پیگیری نتایج ان ها
 • تجزیه و تحلیل فرم های طرح ارتقاء کیفیت خدمات سرپایی وارسال آن به کمیته رهبری
 • تجزیه و تحلیل فرم های طرح تکریم ارباب رجوع و ارسال نتایج ان به کمیته رهبری
 • تجزیه و تحلیل فرم های رضایت شخصی بیماران و ارسال نتایج ان به کمیته رهبری
 • تجزیه و تحلیل فرم های پایش زمان ترخیص بیماران
 • تجزیه و تحلیل چک لیست های ارزیابی سوپروایزران از بخشها
 • بررسی و پیگیری و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه نتایج به کمیته رهبری
 • بررسی و پیگیری تجزیه وتحلیل پیشنهادات و ارائه به کمیته رهبری
 • تهیه برنامه ممیزی و توزیع برنامه و ایجاد هماهنگی بین گروههای ممیزوپیگیری و جمع بندی آن ها
 • پیگیری و زمانبندی جهت به روز رسانی مستندات بیمارستان
 • ارتقا سطح آگاهی و دانش خود در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتباربخشی
 • انتخاب گروههای کاری جهت استقرار و نگهداری استاندارد های خواسته شده 
 • تشکیل جلسات کمیته اجرایی و رهبری
 • برنامه ریزی جهت اموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی
 • طراحیو اجرای برنامه ممیزی داخلی
 • نظارت بر اجرای صحیح کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات
 • برنامه ریزی و اجرای پایش مستمر و منظم ( ماهانه از تمام بخش ها بر اساس چک لیست های مربوطه ) و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار با مشارکت مدیران ارشد بیمارستان
 • ایجاد نظام جامع مدیریت خطر ( فرهنگ سازی ، شناسایی خطرات ، ارزیابی ، تحلیل ، اقدام اصلاحی ، بررسی و نظارت مداوم ، ارتباطات موثر و مشاوره )
 • ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی ( ثبت ، تحلیل ، اقدامات اصلاحی ، اعلام اقدامات اصلاحی در سطح بیمارستان ، به اشتراک گذاری درس های گرفته شده)
 • ایجاد نظام یادگیری و به اشتراک گذاری درس های آموخته شده ( Learn and share )
 • تدوین خط مشی و ایجاد نظام رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی
 • انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرآیند
 • تدوین شاخص های عملکردی اختصاصی بیمارستان
 • شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در بیمارستان ، تحلیل علل مربوط و ارائه راه حل به کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان
 • پیگیری مصوبات کمیته اصلی کیفیت بیمارستان
 • برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص اصول و اهداف و مباحث پیشرفته کیفیت برای گروه های هدف با هماهنگی و همکاری سوپروایزر آموزشی
 • ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه

 

مسئول اعتباربخشی :

"آقای مهندس طارمی"

تماس با مسئول :‌83839402

اعتباربخشی

 


تعریف اعتباربخشی:

اعتبار بخشی به معنای ارزیابی سیستماتیک مراکز ارایه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است .استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمارو بهبود امنیت بیمارو کارکنان تاکید دارد، جایگزین نظام ارزشیابی قدیمی بیمارستانها شده است. به عبارت ساده اعتباربخشی یک فرآیند نظام مند و هدف مند است که شامل مجموعه ای از استانداردها می باشد و علاوه بر استانداردسازی فیزیکی به استانداردسازی روند کار نیز می پردازد.


در ایران نوع اعتباربخشی به صورت ملی است چرا که وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشکی مسئول اعتبار بخشی در ایران بوده وپیاده سازی اعتباربخشی اجباری است.با پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی میتوان به اهداف ذیل دست یافت :

1. افزایش کار تیمی و همبستگی داخلی

بازنگری خط مشی ها و روشها و بهبود آنها در زمینه های بالینی و اجرایی

2. ادغام فعالیت های کیفیت و مهارتهای گروههای مختلف کارکنان

3. ایجاد یک شبکه خارجی از طریق تشکیل جلسات یادگیری و کسب تجربه از کارکنان سایر بیمارستانها

4. بازاریابی و کسب شهرت به واسطه بهبود تصویر بیمارستان در جامعه و جذب بیشتر مشتریان و کارکنان